หางาน | งานราชการ รัฐวิสาหกิจ ( 372 ) | งานนอกเวลา (Part Time) ( 2295 ) | งานฟรีแลนซ์ ( 799 ) | นักศึกษาฝึกงาน ( 404 )   ฝากประวัติ | ลงประกาศงาน ฟรี.!
ภาษาไทย   English
อาจารย์ 7-1438 สังกัด ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร งาน อาจารย์ 7-1438 สังกัด ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  หางาน อาจารย์ 7-1438 สังกัด ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  สมัครงาน อาจารย์ 7-1438 สังกัด ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  หาคน  รับสมัครงาน  ฟรี - www.TARADJob.com Font Size :  --  A   +
  หางาน     หาผู้สมัครงาน  
  IT  
   หน้าหลัก      หางาน      ฝากประวัติ      หาผู้สมัครงาน      ลงประกาศงาน ฟรี.!
ติดต่อฝ่ายขาย-โฆษณา โทร. 02-541-4601  
 
 
 
  ชื่อเข้าใช้
  รหัสผ่าน
    จดจำชื่อเข้าใช้
     
    ลืมรหัสผ่าน / สมัครสมาชิก
     
 
  ชื่อเข้าใช้
  รหัสผ่าน
    จดจำชื่อเข้าใช้
     
    ลืมรหัสผ่าน / สมัครสมาชิก
     

 
ตำแหน่ง 7,743 งาน
จำนวน 34,620 อัตรา
บริษัท 5,144 บริษัท

ภูมิภาค อัตรา
 
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล 6,593
ภาคกลาง 344
ภาคเหนือ 73
ภาคตะวันออก 372
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 86
ภาคตะวันตก 43
ภาคใต้ 224
ต่างประเทศ 8


งานที่คนดูสูงสุดอาทิตย์นี้ จำนวน
 
รับสมัครงานด่วน 30อัตรา 2ตำแหน่ง 1เจ้าหน้าที่ประสานงานการสมัครงาน2ประชาสัมพันธื 15.000-20.000 จันทร์-ศุกร์หยุดเสาร์อาทิตย์ พารืททามเฉพาะวันอาทิตย์ เวลาเข้างาน09.30-17.00น. 378
รับเจ้าหน้าประสานงานการสมัครงาน หยุดเสาร์-อาทิตย์ ทำงาน9.30-17.00น.**ไม่จำกัดเพศ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ทราบผลทันที เริ่มงานได้เลย โทรก่อนมีสิทธิ์ก่อน* 229
พนักงานธุรการ&พนักงานขับรถ ด่วน 119
ประสานงาน/ลูกค้าสัมพันธ์ 88
พนักงานออฟฟิศ (Administrative Officer) 83
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ห้างมาบุญครอง 2 76
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ห้างมาบุญครอง 2 54
เจ้าหน้าที่ธุรการ 41
ประสานงาน/ลูกค้าสัมพันธ์ 35
ธุรการงานขาย 28


TOP 10 Position อัตรา
 
อื่น ๆ 2,443
อื่น ๆ 1,507
พนักงานบัญชี 1,074
อื่น ๆ 653
ธุรการ 638
เจ้าหน้าที่ประสานงาน 317
พนักงานรับ-ส่งเอกสาร 142
พนักงานธุรการ 138
ฝ่ายจัดซื้อ 109
อื่น ๆ 107

 

TARADjob-contact

บริษัท ตลาดโซลูชั่น จำกัด
522 ชั้น 6 ซ.รัชดาภิเษก 26 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ : 02-541-4601
โทรสาร : 02-541-4602
 
TARADjob-Twitter

 

 
  รายละเอียดตำแหน่งงาน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
อาจารย์ 7-1438 สังกัด ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
 

อาจารย์ 7-1438 สังกัด ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์


รายละเอียดตำแหน่งงาน
ชื่องาน
:
อาจารย์ 7-1438 สังกัด ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
สาขาอาชีพ
:
อาจารย์ / ครู / งานด้านวิชาการ
ตำแหน่ง
:
อื่น ๆ
ลักษณะงาน
:
งานประจำ
คุณสมบัติผู้สมัคร
:

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาคหกรรมศาสตร์ มีความสามารถเฉพาะทางด้านอาหารและโภชนาการหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเทียบเท่า

- มีอายุไม่น้อยกว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์

- ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

- ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

- ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

- ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่

- ไม่เป็นโรคติดต่อตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานกำหนด

- ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกันกับพักงาน

- ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

- ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือไห้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพราะกระทำผิดวินัย

- ผู้สมัคร ต้องไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง

- อัตราเงินเดือน 17,040 – 47,000 บาท


รายละเอียดงาน
:


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)

ภาระงานสอน

- ภาระงานสอนขั้นต่ำตามชั่วโมงปฏิบัติงานจริง เทียบเท่า 10 ชั่วโมง / สัปดาห์ ในหลักสูตร วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) โดยสามารถสอนรายวิชาเฉพาะด้านทางคหกรรมศาสตร์และรายวิชาด้านอาหารและโภชนาการ

- สามารถร่วมสอนรายวิชาทั่วไป วท102 วิทยาศาสตร์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ มศว องค์รักษ์

- ควบคุมโครงการวิจัยระดับปริญญาตรี รายวิชา คส401 ปัญหาพิเศษไม่น้อยกว่า 4 โครงการต่อปีการศึกษางานผลิตผลงานทางวิชาการ

- มีจำนวนเรื่อง/ชิ้นวิจัย หรือการสร้างประดิษฐ์คิดค้น หรือตำรา หรือบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาชีพ หรือวิชาการ หรือเผยแพร่ลักษณะอื่นที่มีกระบวนการกลั่นกรองไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง หรือชิ้นงานต่อปีการศึกษางานบริหารหลักสูตรสาขาคหกรรมศาสตร์

- เป็นกรรมการบริหารหลักสูตร และพัฒนาหลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์

งานบริการทางวิชาการ

- ร่วมงานบริการทางวิชาการ/กิจกรรมทางวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

- ร่วมงานกิจกรรมพัฒนานิสิต กิจกรรมศิลปะ และวัฒนธรรม ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัยงานบริหารภาควิชา

- ช่วยงานบริหารภาควิชา เพื่อให้การบริหารของภาควิชาสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย

เมื่อรวมภาระงานทั้งสิ้นแล้วต้องมีจำนวนชั่วโมงปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมง/สัปดาห์เงื่อนไขการจ้าง

- ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องทำสัญญาการปฏิบัติงานและจัดหาบุคคลมาค้ำประกัน ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด และได้รับสวัสดิการประโยชน์เกื้อกูลพนักงาน ได้แก่ การรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร สวัสดิการเงินกู้ ตลอดจนมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จดทะเบียนแล้ว

- กรณีผู้สมัครได้รับการคัดเลือกซึ่งอยู่ระหว่างการชดใช้ทุน หรือมีความประสงค์ขอเพิ่มประสบการณ์ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารพนักงานก่อน จึงจะสามารถจ้างได้หลักฐานที่ใช้สมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3x4 ซ.ม. จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)

- สำเนาหลักฐานการศึกษา

- สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล)วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

- รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน – 28 ตุลาคม 2548 ในวันและเวลาราชการ(8.30-16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02-664-1000 ต่อ 8415หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน

- คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผลภูมิภาค
:
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล
พื้นที่
:
กรุงเทพมหานคร
เขต
:
สถานที่
:
ประสบการณ์
:
0 ปี
จำนวน
:
1 คน
เงินเดือน
:
สวัสดิการ
:
วิธีการสมัคร
:
ติดต่อ
:
สมัครงานนี้ - อาจารย์ 7-1438 สังกัด ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรเก็บไว้เป็นงานที่สนใจ - อาจารย์ 7-1438 สังกัด ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรส่งงานให้เพื่อน - อาจารย์ 7-1438 สังกัด ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  

การติดต่อ
บริษัท/องค์กร
:
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
ประเภทธุรกิจ
:
อื่นๆ
ที่อยู่
:
คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์
:
02-664-1000 ต่อ 8415
โทรสาร
:
เว็บไซต์
:
http://www.swu.ac.th
อีเมล
:
apply5@jobbees.com

ตำแหน่งงานของบริษัท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร : รวม 40 ตำแหน่ง 40 อัตรา
ตำแหน่งงาน
ประสบการณ์
อัตรา
เงินเดือน
สร้างเมื่อ
คนดู
- ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-1907 สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 0 1 08/04/2551 23:01 11160
- อาจารย์ (1) 7-1439 สังกัด ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 0 1 08/04/2551 23:01 10175
- นักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ 0 1 08/04/2551 23:01 10631
- นักวิทยาศาสตร์ สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 0 1 08/04/2551 23:01 11869
- นักวิทยาศาสตร์ สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 0 1 08/04/2551 23:01 11252
- อาจารย์ 7-1207 สังกัด ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 0 1 08/04/2551 23:01 10388
- อาจารย์ 7-0055 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 0 1 08/04/2551 23:01 10448
- อาจารย์ 7-1440 สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 0 1 08/04/2551 23:01 10765
- อาจารย์ 7-1439 สังกัด ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 0 1 08/04/2551 23:01 10369
- ตำแหน่งนายช่างเทคนิค สังกัดภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง 7-1150 0 1 08/04/2551 23:01 10414
- ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขที่ประจำตำแหน่ง 7-1441 0 1 08/04/2551 23:01 10920
- ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง 7-1207 0 1 08/04/2551 23:01 10102
- พนักงานวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เลขที่ประจำตำแหน่ง 7-0905 0 1 08/04/2551 23:01 10241
- เจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ เลขที่ประจำตำแหน่ง 7-0895 0 1 08/04/2551 23:01 10491
- พนักงานธุรการ สังกัดภาควิชาเคมี 0 1 08/04/2551 23:01 10263
- ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์สังกัดภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์เลขที่ประจำตำแหน่ง7-1209 0 1 08/04/2551 23:01 11093
- ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เลขที่ประจำตำแหน่ง 7- 0 1 08/04/2551 23:01 10369
- ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เลขที่ประจำตำแหน่ง 7-0246 0 1 08/04/2551 23:01 10192
- อาจารย์ (1)7-1438 สังกัด ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 0 1 08/04/2551 23:01 9617
- พนักงานวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-0905 0 1 08/04/2551 23:01 10526
- อาจารย์ (1)7-1440 สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 0 1 08/04/2551 23:01 10051
- นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-1908 สังกัด สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ 0 1 08/04/2551 23:01 10559
- อาจารย์ (1)7-0221 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 0 1 08/04/2551 23:01 8933
- พนักงานธุรการ สังกัดภาควิชาเคมี (2) 7-0899 0 1 08/04/2551 23:01 10400
- อาจารย์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-0221 0 1 08/04/2551 23:01 10125
- อาจารย์ (1)7-0221 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 0 1 08/04/2551 23:01 9551
- นักวิชาการศึกษา (1)7-0220 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ 0 1 08/04/2551 23:01 10287
- อาจารย์ (1)7-1208 สังกัด ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ 0 1 08/04/2551 23:01 10031
- อาจารย์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-0221 0 1 08/04/2551 23:01 9702
- อาจารย์ (1)7-1759 สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 0 1 08/04/2551 23:01 11021
- อาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-1208 0 1 08/04/2551 23:01 9961
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 0 1 08/04/2551 23:01 10583
- อาจารย์ (1)7-1439 สังกัด ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 0 1 08/04/2551 23:01 10124
- อาจารย์ (1)7-1438 สังกัด ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 0 1 08/04/2551 23:01 9707
- พนักงานวิทยาศาสตร์ สังกัดวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 0 1 08/04/2551 23:01 11132
- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (2)7-0892 สังกัด สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ 0 1 08/04/2551 23:01 10002
- นักวิทยาศาสตร์ (1)7-1207 สังกัด ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ 0 1 08/04/2551 23:01 10886
- อาจารย์ (1)7-1207 สังกัด ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 0 1 08/04/2551 23:01 10169
- ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เลขที่ประจำตำแหน่ง 7-0221 0 1 08/04/2551 23:01 9613


eXTReMe Tracker