ช๊อปปิ้งมอลล์, ตลาดมือสอง, ตลาดค้าส่ง, สินค้าประมูล, เปิดร้านค้าฟรี.!, สัมมนา E-Commerce, หางาน-หาคน ทั้งหมด>>
หางาน | งานราชการ รัฐวิสาหกิจ ( 395 ) | งานนอกเวลา (Part Time) ( 2412 ) | งานฟรีแลนซ์ ( 907 ) | นักศึกษาฝึกงาน ( 444 )   ฝากประวัติ | ลงประกาศงาน ฟรี.!
ภาษาไทย   English
   หางาน,สมัครงาน,งาน,งานราชการ,งานเอกชน,หาคน,ตำแหน่งงาน,งานว่าง,ค้นประวัติ,ฝากประวัติ,รวมงาน,งานว่าง,บริษัท, โฆษณางาน,ลงโฆษณางาน,รับสมัครงาน,ตำแหน่งงาน,ลงประกาศรับสมัครงาน,รวมงานว่าง,รวมงานทั่วไทย TARADjob.com
 หางาน อาจารย์ 7-1207 สังกัด ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  สมัครงาน อาจารย์ 7-1207 สังกัด ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร งาน อาจารย์ 7-1207 สังกัด ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  หาคน อาจารย์ 7-1207 สังกัด ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  รับสมัครงาน อาจารย์ 7-1207 สังกัด ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  ฟรี - www.TARADJob.com Font Size :  Decrease Font Size   Reset Font Size   Increase Font Size
TARADjob-ad_banner.jpg
TARADjob-tab   หางาน   TARADjob-tab TARADjob-tab   หาผู้สมัครงาน   TARADjob-tab
TARADjob-tab TARADjob-tab TARADjob-tab   IT   TARADjob-tab TARADjob-tab TARADjob-tab TARADjob-tab TARADjob-tab TARADjob-tab TARADjob-tab TARADjob-tab TARADjob-tab TARADjob-tab TARADjob-tab TARADjob-tab TARADjob-tab
   หน้าหลัก     หางาน     ฝากประวัติ     หาผู้สมัครงาน     ลงประกาศงาน ฟรี.!     โปรโมชันใหม่
ติดต่อฝ่ายขาย-โฆษณา โทร. 083-685-4660, 086-3301665  
 
 
  ชื่อเข้าใช้
  รหัสผ่าน
    จดจำชื่อเข้าใช้
     
    ลืมรหัสผ่าน / สมัครสมาชิก
     
 
  ชื่อเข้าใช้
  รหัสผ่าน
    จดจำชื่อเข้าใช้
     
    ลืมรหัสผ่าน / สมัครสมาชิก
     

 
ตำแหน่ง 56,349 งาน
จำนวน 407,006 อัตรา
บริษัท 42,937 บริษัท

ภูมิภาค อัตรา
 
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล 33,884
ภาคกลาง 2,058
ภาคเหนือ 661
ภาคตะวันออก 2,563
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 749
ภาคตะวันตก 414
ภาคใต้ 1,758
ต่างประเทศ 307
Top 10 สาขาอาชีพ อัตรา
 
การตลาด / การขาย 9,996
อื่นๆ 4,603
บัญชี / การเงิน / แคชเชียร์ 4,553
บริการลูกค้า / ประชาสัมพันธ์ / รับโทรศัพท์ 4,179
จัดซื้อ / ธุรการ / ประสานงานทั่วไป 4,113
คอมพิวเตอร์ / โปรแกรมเมอร์ 2,131
การบริหาร / จัดการ / วางแผน 1,957
งานโรงแรม 1,923
ฝ่ายผลิต / โรงงาน / ควบคุมคุณภาพ / ผลิต 1,795
กุ๊ก / บาร์เทนเดอร์ / พนักงานเสิร์ฟ 1,735

 

TARADjob-contact

บริษัท ตลาดโซลูชั่น จำกัด
522 ชั้น 6 ซ.รัชดาภิเษก 26 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ : 02-541-4601
โทรสาร : 02-541-4602
 
TARADjob-Twitter

 

 
  รายละเอียดตำแหน่งงาน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
 

อาจารย์ 7-1207 สังกัด ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์


รายละเอียดตำแหน่งงาน
ชื่องาน
:
อาจารย์ 7-1207 สังกัด ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
สาขาอาชีพ
:
อาจารย์ / ครู / งานด้านวิชาการ
ตำแหน่ง
:
อื่น ๆ
ลักษณะงาน
:
งานประจำ
คุณสมบัติผู้สมัคร
:

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาตร์การอาหาร หรือเทคโนโลยีทางอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีอายุไม่น้อยกว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์

- ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

- ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

- ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

- ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่

- ไม่เป็นโรคติดต่อตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานกำหนด

- ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกันกับพักงาน

- ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

- ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือไห้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพราะกระทำผิดวินัย

- ผู้สมัคร ต้องไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง

- อัตราเงินเดือน 17,040 – 47,000 บาท
รายละเอียดงาน
:


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)

ภาระงานสอน

- ภาระงานสอนขั้นต่ำตามชั่วโมงปฏิบัติงานจริง เทียบเท่า 10 ชั่วโมง / สัปดาห์ ในหลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาตร่การอาหารและโภชนาการ)

- การควบคุมโครงการวิจัยระดับปริญญาตรี ในรายวิชา อภ 401 ปัญหาพิเศษ ต้องไม่น้อยกว่า 3 โครงการต่อปีการศึกษา

- ภาระงานสอน และการควบคุมปริญญานิพนธ์ในหลักสูตร วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)

ทีมีโครงการจะเปิดสอนในปีการศึกษา 2549 ในสาขาที่สอดคล้องกับคุณวุฒิ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการงานผลิตผลงานทางวิชาการ

มีจำนวนเรื่อง/ชิ้นวิจัย หรือการสร้างประดิษฐ์คิดค้น หรือตำรา หรือบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาชีพ หรือวิชาการ หรือเผยแพร่ลักษณะอื่นที่มีกระบวนการกลั่นกรองไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง หรือชิ้นงานต่อปีการศึกษางานบริหารหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

เป็นกรรมการบริหารหลักสูตร และพัฒนาหลักสูตรงานบริการทางวิชาการงานบริหารภาควิชา

- ช่วยงานบริหารภาควิชา เพื่อให้การบริหารของภาควิชาสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย

เมื่อรวมภาระงานทั้งสิ้นแล้วต้องมีจำนวนชั่วโมงปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมง/สัปดาห์เงื่อนไขการจ้าง

ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องทำสัญญาการปฏิบัติงานและจัดหาบุคคลมาค้ำประกัน ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด และได้รับสวัสดิการประโยชน์เกื้อกูลพนักงาน ได้แก่ การรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร สวัสดิการเงินกู้ ตลอดจนมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จดทะเบียนแล้ว

กรณีผู้สมัครได้รับการคัดเลือกซึ่งอยู่ระหว่างการชดใช้ทุน หรือมีความประสงค์ขอเพิ่มประสบการณ์ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารพนักงานก่อน จึงจะสามารถจ้างได้หลักฐานที่ใช้สมัคร

รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3x4 ซ.ม. จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)

สำเนาหลักฐานการศึกษา

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล)วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

- รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2548 ในวันและเวลาราชการ(8.30-16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02-664-1000 ต่อ 8415

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน

คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผลภูมิภาค
:
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล
พื้นที่
:
กรุงเทพมหานคร
เขต
:
ตลิ่งชัน,ทวีวัฒนา
สถานที่
:
ประสบการณ์
:
0 ปี
จำนวน
:
1 คน
เงินเดือน
:
สวัสดิการ
:
ติดต่อ
:
สมัครงานนี้ - อาจารย์ 7-1207 สังกัด ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรเก็บไว้เป็นงานที่สนใจ - อาจารย์ 7-1207 สังกัด ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  

การติดต่อ
บริษัท/องค์กร
:
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
ประเภทธุรกิจ
:
อื่นๆ
ที่อยู่
:
คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์
:
02-664-1000 ต่อ 8415
เว็บไซต์
:
http://www.swu.ac.th
อีเมล
:
apply5@jobbees.com

ตำแหน่งงานของบริษัท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร : รวม 40 ตำแหน่ง 40 อัตรา
ตำแหน่งงาน
ประสบการณ์
อัตรา
เงินเดือน
สร้างเมื่อ
คนดู
- ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-1907 สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 0 1 08/04/2551 23:01 11471
- อาจารย์ (1) 7-1439 สังกัด ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 0 1 08/04/2551 23:01 10467
- นักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ 0 1 08/04/2551 23:01 10891
- นักวิทยาศาสตร์ สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 0 1 08/04/2551 23:01 12224
- นักวิทยาศาสตร์ สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 0 1 08/04/2551 23:01 11478
- อาจารย์ 7-0055 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 0 1 08/04/2551 23:01 10685
- อาจารย์ 7-1440 สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 0 1 08/04/2551 23:01 11089
- อาจารย์ 7-1438 สังกัด ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 0 1 08/04/2551 23:01 10788
- อาจารย์ 7-1439 สังกัด ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 0 1 08/04/2551 23:01 10707
- ตำแหน่งนายช่างเทคนิค สังกัดภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง 7-1150 0 1 08/04/2551 23:01 10752
- ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขที่ประจำตำแหน่ง 7-1441 0 1 08/04/2551 23:01 11264
- ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง 7-1207 0 1 08/04/2551 23:01 10548
- พนักงานวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เลขที่ประจำตำแหน่ง 7-0905 0 1 08/04/2551 23:01 10563
- เจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ เลขที่ประจำตำแหน่ง 7-0895 0 1 08/04/2551 23:01 10756
- พนักงานธุรการ สังกัดภาควิชาเคมี 0 1 08/04/2551 23:01 10597
- ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์สังกัดภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์เลขที่ประจำตำแหน่ง7-1209 0 1 08/04/2551 23:01 11427
- ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เลขที่ประจำตำแหน่ง 7- 0 1 08/04/2551 23:01 10739
- ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เลขที่ประจำตำแหน่ง 7-0246 0 1 08/04/2551 23:01 10579
- อาจารย์ (1)7-1438 สังกัด ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 0 1 08/04/2551 23:01 10077
- พนักงานวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-0905 0 1 08/04/2551 23:01 10800
- อาจารย์ (1)7-1440 สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 0 1 08/04/2551 23:01 10481
- นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-1908 สังกัด สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ 0 1 08/04/2551 23:01 10776
- อาจารย์ (1)7-0221 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 0 1 08/04/2551 23:01 9337
- พนักงานธุรการ สังกัดภาควิชาเคมี (2) 7-0899 0 1 08/04/2551 23:01 10621
- อาจารย์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-0221 0 1 08/04/2551 23:01 10447
- อาจารย์ (1)7-0221 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 0 1 08/04/2551 23:01 10070
- นักวิชาการศึกษา (1)7-0220 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ 0 1 08/04/2551 23:01 10536
- อาจารย์ (1)7-1208 สังกัด ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ 0 1 08/04/2551 23:01 10425
- อาจารย์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-0221 0 1 08/04/2551 23:01 10283
- อาจารย์ (1)7-1759 สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 0 1 08/04/2551 23:01 11335
- อาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-1208 0 1 08/04/2551 23:01 10379
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 0 1 08/04/2551 23:01 10793
- อาจารย์ (1)7-1439 สังกัด ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 0 1 08/04/2551 23:01 10477
- อาจารย์ (1)7-1438 สังกัด ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 0 1 08/04/2551 23:01 10254
- พนักงานวิทยาศาสตร์ สังกัดวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 0 1 08/04/2551 23:01 11395
- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (2)7-0892 สังกัด สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ 0 1 08/04/2551 23:01 10406
- นักวิทยาศาสตร์ (1)7-1207 สังกัด ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ 0 1 08/04/2551 23:01 11140
- อาจารย์ (1)7-1207 สังกัด ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 0 1 08/04/2551 23:01 10480
- ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เลขที่ประจำตำแหน่ง 7-0221 0 1 08/04/2551 23:01 10252


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! eXTReMe Tracker